Pomagamy dzieciom już od 100 lat!

Prowadzimy blisko 300 placówek dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci w całym kraju. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Jak wykorzystamy 1%

W całości na naszą działalność statutową, czyli:

  • prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych, tj. placówek wsparcia dziennego, które funkcjonują w porozumieniu i w ścisłej współpracy z samorządami,
  • prowadzenie żłobków, przedszkoli, klubów młodzieżowych i szkół,
  • zapewnienie wsparcia rodzinie w sposób kompleksowy poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, poradni psychologicznych i prawnych oraz poprzez środowiskową pracę pedagoga rodzinnego,
  • działanie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców poprzez szereg działań takich jak prowadzenie centrów integracji, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków i turnusów rehabilitacyjnych, od 2019 także mieszkań treningowych, a od 2020 dziennego domu pobytu dla osób starszych w początkowej fazie chorób otępiennych,
  • organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek,
  • poszukiwanie, wspieranie oraz rozwój talentów i szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

Więcej o nas

Parę słów o historii TPD

Powstaliśmy w roku 1919 jako jedna z pierwszych organizacji społecznych działających w niepodległej Polsce na rzecz i dla dobra dziecka. Jako ruch oddolny walczyliśmy z chorobami, sieroctwem, ubóstwem i głodem, których skala w XX-leciu międzywojennym i tuż po II wojnie światowej była wprost niewyobrażalna dla dzisiejszego człowieka.

Prowadziliśmy działania jak na tamte czasy innowacyjne i kompleksowe, skupiając wokół TPD ludzi o wielkich sercach, którym los dziecka nie był obojętny: wybitnych lekarzy i pedagogów, artystów, twórców, polityków i polityczki najwyższego szczebla, a także naukowców (w tym jedną noblistkę ♥).

Wśród Przyjaciół Dzieci byli zarówno marszałek Piłsudski, siostry Skłodowskie, premier Arciszewski, doktor Landy, Maria Kownacka i wiele oraz wielu innych. Więcej o naszej historii przeczytacie na naszej stronie pod adresem tpd.org.pl, a my tymczasem przejdźmy do współczesności.

Mamy 100 lat i… działamy dalej!

Jak na stulatka, mamy się całkiem nieźle! Wciąż pracujemy, wciąż każdego dnia zabiegamy o środki i wciąż przekonujemy dorosłych, że dzieci są ważne. Często musimy przekonywać o tym także same dzieci, ale to już inna historia (i część naszej pracy – ta najtrudniejsza jej część).

Placówki wsparcia dziennego

Prowadzimy blisko 300 placówek wsparcia dziennego, które tradycyjnie w TPD nazywamy Środowiskowymi Ogniskami Wychowawczymi (ŚOW) oraz świetlicami.

Placówka wsparcia dziennego to miejsce, w którym w trybie dziennym, najczęściej po szkole, dzieci i młodzież przebywają pod opieką specjalistów: pedagogów i psychologów, którzy pomagają w lekcjach, prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania, często oparte o arteterapię, organizują zabawy i wycieczki, prowadzą edukację ekologiczną, sportową, obywatelską, kulturalną. Dla dzieciaków są jednak po prostu „ciociami”, tymi dorosłymi, do których można zwrócić się z każdym problemem, otrzymać wsparcie, poradę, opowiedzieć o swoich emocjach i nauczyć się je rozumieć.

W Ogniskach są więc: zdrowe posiłki, lekcje odrobione na czas, gry, zabawki, komputery, wyjścia do kina, na basen, zawody sportowe, konkursy artystyczne, wycieczki, kolonie letnie, zimowiska, a tak naprawdę – uważni dorośli, którzy wyciągają do dzieciaków pomocną dłoń (i tak już od 100 lat).

Żłobki i przedszkola TPD

Wspieramy także polskie samorządy w organizacji i prowadzeniu placówek dla dzieci poniżej 3 r.ż. oraz przedszkolaków. Wiemy, że wciąż ich brakuje, a polscy rodzice chcą łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową. Zapewniamy dzieciom najlepszą opiekę wykwalifikowanej kadry, pozwalając rodzicom wrócić do pracy.

Kompleksowa pomoc rodzinie

Prowadzimy poradnictwo rodzinne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki adopcyjne, poradnie, w których mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie psychologa, psychiatry czy prawnika.

Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami

Niemal od początku istnienia prowadzimy szereg działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców: prowadzenie centrów integracji, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków i turnusów rehabilitacyjnych, od 2019 także mieszkań treningowych, a od 2020 dziennego domu pobytu dla osób starszych w początkowej fazie chorób otępiennych.

Kolonie i zimowiska dla naszych podopiecznych

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy i do dziś poświęcamy się także organizacji wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek. 

Poszukujemy, wspieramy i rozwijamy talenty

TPD to nie tylko pomoc w walce o godne i samodzielne życie z niepełnosprawnością czy też z marginalizacją bądź zagrożeniem wykluczeniem ekonomicznym, edukacyjnym, kulturowym, lecz także system wspierania dzieci uzdolnionych

Wiemy, że nie w każdej rodzinie znajdują się środki na zapewnienie dziecku dodatkowych zajęć, które pozwolą odkryć i rozwinąć jego szczególne talenty. W naszych Ogniskach staramy się zachęcać dzieci i młodzież do aktywności artystycznej, kulturalnej, informatycznej, sportowej, ekologicznej i obywatelskiej, organizujemy całoroczne warsztaty i letnie obozy, podczas których dzieciaki pod opieką specjalistów znajdują nowe metody ekspresji, rozwijają pasje, tworzą, szlifują talenty. Nie chcemy więcej Janków Muzykantów 🙂 Chcemy, by każde dziecko miało szansę na znalezienie i rozwijanie swojego talentu!

Misja TPD dzieci rodzina pomoc